Monday, September 15, 2008

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PUISI MELAYU LAMA

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Puisi merupakan karangan yang mempunyai rangkap. Bila disebut sahaja puisi ianya memang sinonim dengan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu memang kaya dengan khazanah puisinya. Karya seni ini telah menghiasi kehidupan masyarakat pada masa yang lampau. Boleh kita katakan di sini puisi mempunyai kedudukan yang tinggi dan cukup istimewa pada suatu ketika dahulu. Keunggulan ciptaan puisi Melayu pada masa lampau melambangkan kesungguhan pujangga silam yang tinggi nilai intelektualnya. Hasil gubahan dan ilham mereka banyak membawa makna pada pendengarnya. Penggunaan bahasa amat ditekankan secara menyeluruh pada puisi. Di samping itu karyanya juga mengambarkan perasaan dan pemikiran bangsa Melayu itu sendiri, maka hasilnya adalah dalam bentuk yang indah dan dapat memenuhi serta memuaskan selera pendengar bangsa ataupun masyarakat Melayu pada masa itu.

Ramai sarjana berpendapat bahawa puisi Melayu lama merupakan hasil karya yang tertua dan terawal sekali dalam masyarakat Melayu. Ia hadir dalam masyarakat Melayu sejak zaman bangsa Melayu belum mengenal erti lagi apa itu tulisan. Dalam berkarya, masyarakat Melayu lebih bersikap kolektif. Mereka tidak bersikap individualistik. Mereka menganggap puisi - puisi yang mereka cipta itu merupakan hak bersama. Kata – kata yang digunakan dalam puisi – puisi Melayu lama merupakan ungkapan – ungkapan terpilih. Ia bertujuan untuk menarik perhatian lebih kepada pendengar. Justeru itu mereka memilih kata – kata dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, sehingga lebih keras menembusi ke dalam jiwa kita. ( Hooyykas 1977 : 5 )

1.2 Objektif Kajian

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji tentang Penggunaan Bahasa Melayu dalam Puisi Melayu Lama iaitu mantera dari segi semantik, sintaksis, leksikon, dan pengaruh bahasa asingnya.

1.3 Kaedah Kajian

Proses penyiapan kertas kerja ini telah saya laksanakan dengan menggunakan kaedah kepustakaan. Disamping itu saya juga merujuk beberapa buah buku dan artikal yang berkaitan dengan kajian saya. Saya juga turut melayari beberapa laman web yang berkaitan untuk menjayakan penghasilan kertas kerja ini. Segala bahan yang diperolehi daripada pelbagai sumber ini di analisis dan disusun mengikut kesesuaian untuk dikelaskan atau dikategorikan di bawah sub topik kerta kerja ini.

1.4 Batasan Kajian

Dalam tugasan ini, kajian saya terbatas kepada Penggunaan Bahasa Melayu dari segi semantik, sintaksis, leksikon, dan pengaruh bahasa asing dalam salah satu Puisi Melayu Lama iaitu mantera.

1.5 Definisi Konsep

Menurut Kamus Dewan, Edisi Baru, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur , 1989, Penggunaan membawa maksud perihal menggunakan sesuatu ( 1989 : 384 ). Bahasa pula bererti sistem lambang – lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( di antara seorang individu dengan individu yang lain ) ( 1989 : 78 ). Melayu membawa maksud nama suatu bangsa dan bahasa ( terutama di Semenanjung Malaysia ) ( 1989 : 814 ). Perkataan dalam pula bermaksud yang berkaitan dengan / terbatas kepada lingkungan sesuatu ( seperti negeri, keluarga dan lain – lain. ) ( 1989 : 245 ). Puisi pula bermaksud karangan yang berbentuk sajak ( syair, pantun dan lain- lain ) ( 1989 : 989 ). Manakala perkataan lama pula bermaksud wujud pada zaman sebelum ini / zaman dahulu, kuno, tua ( 1989 : 698 ).

2.0 PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PUISI MELAYU LAMA

2.1 Mantera

2.1.1 Semantik

Semantik adalah istilah yang merujuk kepada kajian makna. Sebagaimana yang kita ketahui makna itu merupakan sebahagian daripada bahasa. Dalam kajian ini saya akan mengkaji beberapa maksud yang tersirat dan tersurat di dalam puisi Melayu Lama iaitu mantera.

Sebagaimana yang kita ketahui, puisi Melayu Lama yang terawal sekali wujud dalam masyarakat Melayu adalah mantera. Dalam bahasa Melayu, mantera dianggap sebagai jampi dan serapah. Contohnya dapat diperhatikan dalam mantera berikut.

Assalamualaikum di langit

Waalaikum salam di bumi

Aku minta tabik

Orang yang pegang tanahair di sini

Assalamualaikum Nang Peri

Hantu Tanah jembalang bumi

Engkau berdiri

Engkau beralih daripada sini

Engkau jangan cacat cela cedera usik di sini

Engkau jaga sini jangan bagi sana – sini

Aku upah Engkau tiga mayang

( Mentera mengambil padi )

Mantera di atas digunakan oleh masyarakat Melayu semasa hendak mengambil padi yang telah masak.

Ungkapan Aku minta tabik, baris ketiga, ianya membawa erti mohon dihormati seruan dan sapaan kepada kuasa yang terdapat di langit dan di bumi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Sekiranya mereka tidak hormat pada sesuatu kuasa itu nescaya pekerjaan mereka itu tidak akan menjadi. Penggunaan perkataan aku di sini boleh kita ertikan juga dengan saya, hamba manakala perkataan tabik menunjukkan tanda hormat masyarakat Melayu dengan kuasa ghaib pada masa itu. Kepercayaan kepada kuasa ghaib ini dianggap sebahagian daripada kehidupan mereka.

Lihat Orang yang pegang tanahair di sini ”, orang dalam unggapan ini bermakna yang memerintah atau makhluk yang berkuasa, kuasa ghaib, tempat untuk mengadu sekiranya terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh mereka atau seruan pada Tuhan yang berkuasa di atas alam semesta ini.

“ Hantu Tanah jembalang bumi ”, “ Engkau berdiri ”, “ Engkau beralih dari sini ”, ungkapan ini menunjukkan ada satu kuasa jahat yang perlu diseru dan dihalau supaya tidak mengganggu mereka untuk melakukan sesuatu kerja. Hantu atau jembalang merupakan makhluk yang paling jahat tambahan pula makhluk tersebut tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Hantu dan jembalang ini yang selalu mendatangkan musibah pada mereka. Oleh sebab itu si pembaca mantera / bomoh / pawang ini tadi menggunakan bahasa yang sesuai dan gramatis bagi tujuan menyeru dan menghalau kuasa jahat ini tadi.

2.1.2 Sintaksis

Bidang ini pada hakikatnya mengkaji cara – cara bagaimana perkataan – perkataan disusun supaya menjadi rangkaikata. Contohnya terdapat dalam mantera seperti berikut.

Tanam pokok di tanah lembut

Anak puteri mengembar rambut

Aku menanam sebiji benih

Aku menanam sebatang pokok

Aku menanam segala pokok

Bila tumbuh suburlah ia.

( Mentera suburkan pokok )

Ternyata masyarakat Melayu pada zaman dahulu bijak menyusun dan memilih perkataan – perkataan sehingga menjadi ayat yang gramatis. Ketelitian pemilihan kata – kata amat mudah difahami oleh sesiapa sahaja yang mendengarnya. Contohnya seperti di bawah ini :

a. Aku menanam sebiji benih

b. Aku menanam sebatang pokok

c. Aku menanam segala pokok

Ayat – ayat itu tadi di susun mengikut kronologi bagaimana hendak menanam pokok sehinggalah pokok tersebut tumbuh dengan suburnya. Struktur frasa atau ayat dalam bahasa Melayu, kalau tidak dijelaskan melalui pola intonasinya dapat menimbulkan tafsiran yang berbeza – beza. Dalam bahasa lisan kekeliruan atau kekaburan ini jarang berlaku kerana ianya dapat dijelaskan dengan intonasi – intonasi tertentu. Perhatikan contoh berikut :

Aku menanam sebatang pokok
Dalam contoh ayat di sebelah terdapat empat buah kata, aku, menanam, sebatang, dan pokok. Kata – kata merupakan konstituen ayat tersebut. Maka ayat ini mudah difahami. Susunan ayat ini melambangkan penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh si pendengar iaitu kuasa ghaib. Dalam proses pembinaan ayat dalam mantera ini ternyata kebanyakannya menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai digunakan untuk menyeru dan menyatakan sesuatu pada alam ghaib.

2.1.3 Leksikon

Leksikon merupakan senarai perkataan atau perbendaharaan kata yang berhubung dengan sesuatu bidang yang tertentu ( Kamus Dewan 1986 : 675 ). Pemilihan kata – kata yang sesuai amat penting bagi mengungkapkan bicara dalam sesebuah mantera. Pemilihan kata ini bertujuan untuk menarik perhatian kuasa – kuasa ghaib supaya kuasa – kuasa ghaib tersebut dihormati. Perhatikan mantera ini :

Hai hantu jembalang

datang di bukit balik ke bukit

datang dari pusu balik dari pusu

datang di pohon balik ke pohon

datang di gunung balik ke gunung

sekarang kau pulang ke tempat asalmu.

( Mantera pengusir atau penghalau hantu )

Penggunaan perkataan hantu dan jembalang memang sesuai bagi mantera ini. Perkataan ini dipilih berdasarkan kegunaan mantera tersebut. Hantu dan jembalang adalah nama panggilan bagi makhluk halus itu. Penggunaan kata itu memang sesuai digunakan oleh masyarakat Melayu kerana ketika itu masyarakat Melayu percaya akan kuasa – kuasa ghaib ( animisme ) . Ini adalah kerana mereka mempercayai kewujudan kuasa ghaib ( super nature ) itu.

Perkataan datang dari, menunjukkan jembalang atau hantu ini tinggal ditempat tersebut dan menyeru supaya kuasa ghaib tersebut pulang ke tempat asal mereka. Pusu, pohon dan gunung dipilih oleh pawang atau bomoh berdasarkan tempat tinggal kuasa – kuasa ghaib tersebut. Pusu di sini bermaksud busut. Perkataan- perkataan ini digunakan untuk melambangkan masyarakat Melayu pada ketika itu mempunyai hubungan yang kuat dengan alam persekitaran. Ini adalah kerana setiap unsur – unsur seperti tanah, air, api, dan angin memainkan peranan yang penting dalam kehidupan mereka. Tingkat pengetahuan dan corak pemikiran itu banyak berkisar pada unsur spiritual, kuasa ghaib, dan alam nyata. Pemilihan kata – kata ini melambangkan ketelitian Si Pawang membacanya. Seandainya ada perkataan yang tidak betul nescaya sesuatu perkara yang tak baik akan menimpa Si Pawang itu tadi.

2.1.4 Pengaruh bahasa asing.

Kedatangan Islam dan Hindu sedikit sebanyak telah mengubah ungkapan- ungkapan yang terdapat dalam mantera masyarakat Melayu.

Hong Sikumari Hong

Anak harimau turun bergenta

Jangan kamu turun ke kaki

Usah kamu naik ke muka

Tetaplah kau dipusat

( Mantera elakkan darah gemuruh )

Perkataan Hong Sikumari Hong ini dipercayai daripada bahasa Melayu Lama yang ada kaitannya dengan kepercayaan animisma. Apabila kedatangan Islam, mantera yang dahulunya seratus peratus berunsur animisma sudah ditokok tambah dengan unsur – unsur Islam, iaitu dengan menyambung rangkap tadi dengan perkataan – perkataan seperti Allah, Muhammad dan Lailaha Ilallah. Perkataan – perkataan ini merupakan perkataan dari bahasa Arab, sinonim dengan asalnya ajaran / agama Islam, contohnya :

Ditetapkan Allah

Ditetapkan Muhammad

Dengan berkat kata Laillaha Ilallah

Kita lihat pula mantera di bawah ini :

Bismillah berkat

Berkat Rahman

Berkat Rahim

Berkat dengan Nabi Ayub

Sedap tetap bumi langit

Engkau tak gerak

Hai anakku yanag empat nama

Marilah balik ke anjung istana.

( Mantera sebelum padi dibawa pulang )

Perkataan Bismillah, Rahman, Rahim dan Nabi merupakan pengaruh bahasa asing yang digunakan dalam mantera itu tadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Manakala perkataan bumi pula merupakan pengaruh dari bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit bumi disebut bhumih ( alam ). Selain daripada contoh mantera di atas terdapat banyak lagi pengaruh bahasa asing diselitkan di dalam pengucapan mantera. Contohnya seperti assalamualaikum, waalaikumsalam, Qulhuwallah huahad, dan Muhamardar Rasulullah. Biasanya penggunaan bahasa ini digunakan untuk permulaan dan mengakhiri bacaan sesuatu mantera tersebut.

Selain daripada bahasa Arab, bahasa sanskrit atau pengaruh Hindu juga digunakan dalam pengucapan kalimat mantera tersebut. Ini dapat kita lihat dalam mantera di bawah ini :

Hai Raja Hanuman

Aku tahu kera asalmu

Ibumu Tuan Puteri Sita Dewi

Bapamu Raja Seri Rama

Mu membawa sinjah tarik si anu kepada diri aku

Gila si bara, mabuk bingung

Dengar – dengar pesanan aku

Jikalau mu tak dengar aku sumpah.

( Mantera Ilmu Pengasih )

Perkataan Raja Hanuman, kera, Sita Dewi dan Seri Rama digunakan. Ianya memasukkan unsur Hindu di mana bahasa tersebut berasal daripada bahasa Hindu atau pun bahasa Sanskrit. Bahasa ini banyak digunakan dalam pengucapan kalimat mantera. Bahasa ini mungkin sesuai digunakan pada masa itu kerana bertembungnya pengaruh agama Hindu yang cepat diterima pakai oleh masyarakat Melayu pada masa itu. Kebetulan pada masa itu masyarakat Melayu masih lagi mengamal kepercayaan animisma mereka. Selain daripada itu Masyarakat Melayu pada masa itu tidak mempunyai banyak perkataan yang hendak digunakan dalam mantera, dengan kata lain kurangnya perbendaharaan kata.

3.0 KESIMPULAN

Secara ringkasnya, di sini bolehlah kita katakan bahawa masyarakat Melayu memang kaya dengan mantera. Mantera – mantera ini pula menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai pemikiran yang mendalam tentang unsur – unsur spirit ,makhluk halus dan alam nyata dan sekaligus mengambarkan kepada kita tentang corak hidup dan kepercayaan mereka. Maka di sini bolehlah kita anggap bahawa peranan mantera atau puisi Melayu Lama ini amat penting dalam masyarakat Melayu.

Memang benarlah bak dikata keindahan ungkapan pada mantera / puisi itu bukan sahaja pada bunyi dan iramanya, tetapi ia bergantung pada sekuat mana ungkapannya. Nampaknya tidak ada sumber atau genre lain yang dapat memberi gambaran tentang masyarakat Melayu selengkap mantera. Sebagai pewaris bangsa , mari kita kekalkan dan meneliti khazanah peninggalan nenek moyang yang amat berharga ini. Justeru itu, memang wajar genre mantera ini diketengahkan untuk bacaan atau pengetahuan umum supaya yang cicir boleh kita pungut dan yang hilang itu boleh kita cari ataupun ganti semula. Maka wajar sekali puisi Melayu Lama ini mempunyai nilai – nilai estetika – etika yang murni.

Bolehlah kita simpulkan di sini bahawa puisi Melayu Lama ini amat bernilai sekali buat renungan dan tatapan generasi masa kini. Justeru itu barulah mereka tahu bagaimana corak penghidupan nenek moyang mereka dahulu seperti mana yang digambarkan dalam setiap puisi Melayu Lama terutama puisi yang mempunyai kalimat tertentu dan mengandungi nilai religio mangis yang tinggi seperti mantera.

BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan. ( 1982 ). Isu - isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. ( 1987 ). 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Sanusi Ahmad. ( 1966 ). Peranan Pejabat Karang Mengarang. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rashid Melebek dan Amat Juhari Moain. ( 2005 ). Sejarah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd.

Ahmad Juhari Moain. ( 1996 ). Perancangan Bahasa : Sejarah Aksara Jawi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. ( 1982 ). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. ( 1986 ). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd.

Asmah Haji Omar. ( 1990 ). Bahasa Melayu Abad Ke - 16. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. ( 1995 ). Rekonstruksi Kata Dalam Bahasa Melayu Induk. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Byrd, Cecil K. ( 1991 ). Percetakan awal di Jajahan Selat 1806 - 1858. ( Terjemahan Mansor Ahmad Saman ). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Emeis, M.G. ( 1976 ). Bunga Rampai Melayu Kuno. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haron Daud. ( 1994 ). Kesusasteraan Klasik Manusia dan Kepercayaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ismail Hussein. ( 1992 ). Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kebangsaan Kita. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Thani Ahmad dan Zaini Mohamed Zain. ( 1988 ). Rekonstruksi dan Cabang - cabang Bahasa Melayu Induk. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd Mansur Abdullah. ( 1988 ). Pengantar Kesusasteraan Melayu Lama. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.

Nik Safiah Karim. ( 1988 ). Linguistik Transformasi Generatif : Suatu Penerangan Pada Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Omar Amin Husin. ( 1962 ). Sejarah Bangsa dan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

Za'ba. ( 1959 ). Pelita Bahasa Melayu I. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaiton Ab. Rahman dan Zaini Mohamed Zain. ( 1990 ). Pensejarahan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

PERANAN LAMAN WEB DALAM PENGUASAAN BAHASA

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Pada masa kini, kemajuan teknologi maklumat dan multimedia amat dititikberatkan di negara kita hingga kerajaan sendiri menggalakkan setiap keluarga di sebuah rumah memiliki komputer sendiri dengan slogannya "satu rumah satu komputer". Melihat kepada perkembangan dunia hari ini yang amat pesat dengan informasi dan maklumat yang boleh didapati hanya dengan menekan butang di kekunci komputer, kita dapat melayari ke serata dunia untuk memperolehi maklumat. Justeru itu, penguasaan bahasa lebih mudah dilakukan melalui penguasaan teknologi maklumat atau secara khususnya internet.

Semenjak teknologi Internet ( WWW ) dicipta dan diperluaskan perkhidmatannya untuk kegunaan pendidikan dan ekonomi dalam tahun 1993, ternyata teknologi ini memberi banyak manfaat kepada manusia sejagat. Internet merupakan suatu teknologi yang paling pantas berkembang berbanding dengan teknologi lain yang telah dihasilkan oleh manusia sebelum ini. Dalam era dunia yang bergerak pantas dan semakin global, peranan laman web yang terdapat di internet semakin relevan dan menjadi keutamaan kepada pelayar – pelayar internet bagi mencari maklumat yang berguna pada mereka.

Terdapat pelbagai jenis laman web yang berkaitan dengan pelbagai jenis bahasa yang telah dimuat turun didalam internet. Usaha sebegini amatlah diperlukan oleh pelayar – pelayar laman web yang ingin mempelajari sesuatu jenis bahasa secara mendalam ataupun sebaliknya.

1.2 Objektif Kajian

Dalam kertas kerja ini penulis mengkaji peranan laman web dalam penguasaan berbahasa, terutama sekali dalam penguasaan bahasa Melayu.

1.3 Kaedah Kajian

Kaedah yang diguna pakai di dalam menyiapkan tugasan ini ialah dengan menggunakan kaedah kepustakaan. Beberapa buah buku, modul PPL ( BBM3410 ), majalah, jurnal,dan artikel telah digunakan sebagai panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang diberikan ini. Disamping itu penulis juga telah memilih beberapa laman web sebagai bahan kajian. Segala bahan diperolehi daripada pelbagai sumber ini dianalisis dan disusun atur mengikut kesesuaian untuk dikelas serta dikategori di bawah sub – topik tugasan.

1.4 Batasan Kajian

Untuk memenuhi syarat bagi tugasan ini penulis membataskan kajian ini dengan mengkaji empat elemen utama dalam kemahiran bahasa iaitu kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur dan memberi beberapa contoh yang dikira relevan bagi tujuan kajian ini.

1.5 Definisi Konsep

Menurut Kamus Dewan peranan bermaksud bahagian tugas yang dipegang ( 1986 : 867), laman membawa maksud halamam ( 1986 : 645 ), dalam membawa maksud jarak ( jauhnya ) ke bawah atau ke dasar dari permukaan, penguasaan membawa maksud perihal menguasai atau menguasakan ( 1986 : 612 ) manakala bahasa pula membawa maksud sistem lambang – lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( 1986 : 70 ).

2.0 PERANAN LAMAN WEB DALAM PENGUASAAN BERBAHASA

Mudah, cepat, pantas, pintar, cekap, canggih, sofistikated dan pelbagai lagi jolokan manusia masa kini tentang betapa agung dan gahnya komputer dan internet pada masa kini. Sebagaimana yang kita ketahui perkembangan pesat dalam teknologi maklumat membolehkan kita berhubung antara satu sama yang lain tanpa batasan ruang dan masa. Ianya menjadikan dunia ini tidak mempunyai sempadan. Kemajuan teknologi komputer ini telah mewujudkan pelbagai jenis perisian yang dimuat turun dalam beberapa jenis laman web di internet. Dalam konteks penguasaan kemahiran berbahasa, internet banyak memberi manfaat kepada pengguna dan pelajar. Pelbagai kemahiran berbahasa dapat dipelajari melalui laman – laman web di internet ini. Di antaranya ialah kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur.

2.1 KEMAHIRAN MENULIS

Kepner ( 1982 ) menyatakan bahawa pemprosesan perkataan merupakan cara yang menyeronokkan dalam kerja – kerja penulisan. Kemudahan pengeditan yang ada pada pemprosesan perkataan membuat pelajar tidak berasa takut dengan kesilapan yang dilakukan seperti kata Clements ( 1985 ) ¹;

“….This allows children to play with written words just

_______

¹Arba’ie Bin Sujud,BBM3410,Universiti Putra Malaysia,Pusat Pendidikan Luar

as freely as they play with oral language ”

Kemahiran menulis ini terbahagi kepada dua kategori iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan kemahiran menulis untuk pelahiran ( mental ). Kemahiran menulis secara mekanis ini dapat melatih pergerakan tangan sambil membuat garisan bentuk – bentuk tertentu . Justeru itu pengguna dapat melatih tunjukcara membuat huruf berbantukan komputer. Bagi kemahiran menulis cara penglahiran pula pengguna dapat membuat latihan penyataan fikiran dan pendapat. Latihan ini dapat kita lihat dalam ruang blog dan forum dalam sesuatu laman web tersebut. Pengguna juga dapat menyatakan pendapat mereka yang tulen dan asli.

Salah satu daripada kemahiran menulis yang kita peroleh dalam laman web ialah penghantaran surat menggunakan mel eletronik ataupun E-Mel. Biasanya bahasa yang digunakan sepertimana yang terdapat dalam memo. Mesej boleh ditulis dan disalin dengan mudah untuk dihantar dan digunakan oleh orang lain. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan E-mel ialah :

  • Berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan pihak jabatan serta kementerian.
  • Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal.
  • Berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran ; teknik pengajaran terbaik, idea kreatif dan inovatif, latihan dan penilaian, bahan bantu mengajar dan sebagainya.
  • Menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu program dan polisi yang digunakan khususnya dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul.
  • Berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain.
  • Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai isu semasa.
  • Mengalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan pena di luar negara.
  • Memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara "on-line".

Selain daripada E-mail, kemahiran menulis ini boleh juga kita aplikasi melalui skrin internet explorer, morzila firefox, google dan bermacam lagi injin pencari di internet yang ada. Dalam penggunaan skrin ini kita boleh menulis sesuatu teks dengan tulisan yang mudah, kemas, terperinci, dengan pelbagai saiz tanpa melakukan kesilapan. Bar alatan yang terdapat di hamparan skrin dapat memudahkan seseorang itu menguasai kemahiran menulis dalam pengajaran bahasa dengan cepat dan mudah mengikut font yang dikehendaki seperti contoh di bawah ini :

Rajah 1: Paparan tapak untuk menulis E-mail

Menerusi beberapa laman web ini penguasaan bahasa terutamanya berkaitan dengan kemahiran menulis dapat berlaku secara teratur. Selain daripada itu kita juga boleh menguasai kemahiran menulis ini dengan menggunakan alamat web yang dipanggil URL ( Uniform Resource Location ). Contohnya , URL : http://karyanet.com, http://dbp.gov.my bagi merujuk laman web tentang karya kreatif dan sebagai bahan rujuk berbahasa yang paling cepat capaiannya. Justeru itu ianya dapat memperbaiki kemahiran menulis disamping dapat membalas maklumat dengan arahan yang dikeluarkan. Dengan menggunakan beberapa laman web ini kita dapat mempelajari pelbagai kemahiran bahasa disamping dapat memperkembangkan bakat dan minda.

2.2 KEMAHIRAN MEMBACA

Penggunaan web browser membolehkan pengguna meneroka dan membaca sambil melihat fail – fail dalam World Wide Web. Biasanya paparan pada setiap laman web sememangnya menjurus pada bacaan dan pemahaman. Menurut Smith ( 1998:12 ), membaca merupakan satu bentuk komunikasi. Membaca merupakan percantuman beberapa proses yang kompleks iaitu proses mengamati, mengingat, mendengar, membezakan bunyi – bunyi dengan tepat, menyebut lambang – lambang huruf, mengabungkan bunyi membentuk perkataan dan memindahkan lambang – lambang yang dibaca kepada sistem kognatif untuk diterjemahkan dan difahami.

Sebagai pengguna laman web sudah pasti tidak akan membaca artikel dalam laman itu dengan teliti. Sebagai penyelesaian pelayar hendaklah mengetahui beberapa cara dan teknik membaca laman web tersebut. Kaedah begini akan memudahkan seseorang pengguna tersebut menguasai bahasa. Di antara teknik membaca yang sesuai sekali untuk membaca beberapa laman web ini adalah seperti berikut :

2.2.1 Membaca sekilas ( Skimming )

Oleh sebab petikan dan maklumat yang terdapat dalam laman web terlalu banyak hendak dicapai maka teknik membaca secara sepintas lalu ini amat sesuai kita gunakan untuk menguasai bahasa dalam sesuatu maklumat di dalam sesuatu tapak web. Teknik sebegini membolehkan mata kita bergerak cepat untuk memerhatikan bahan bertulis, menemukan serta mendapatkan informasi tertentu. Cara ini pengguna dapat memperolehi kesan secara umum daripada bahan yang dibaca. Dalam proses ini seseorang pengguna itu dapat meninjau halaman judul, kata penghantar, daftar isi, indeks atau abstrak yang disediakan di laman tertentu, di samping dapat memberi gambaran secara umum tentang sesuatu buku atau pun artikel. Teknik bacaan begini bertujuan untuk menemukan hal – hal tertentu daripada bahan yang dibaca. Justeru itu kita dapat menentukan dengan jelas tentang fakta yang dicari dalam sesuatu laman web itu.

Selain daripada itu kita juga dapat menggunakan kata kunci atau penanda wacana , indeks dan daftar kata sesuai, di samping keupayaan kita melirik perkataan atau ayat bagi sesuatu halaman itu dengan cepat. Melalui teknik bacaan ini pengguna juga menemukan bahan rujuk dengan cara yang mudah kerana pengguna dapat menepatkan bahan – bahan rujukan secara storan. Kemahiran membaca sekilas amat penting untuk mengesan sumber bahan yang tepat dan pantas. Secara tidak langsung kita akan dapat menguasai sesuatu bahasa itu dengan teknik bacaan sebegini.
Rajah 2 : Sebuah artikel di laman Web boleh dibacaan secara sekilas

2.2.2 Membaca sepintas ( Scanning )

Teknik bacaan ini membolehkan pengguna memerhati teks secara pantas untuk mencari sesuatu informasi di samping untuk mendapat kesahihan sesuatu data sama ada sesuai atau pun sebaliknya. Bacaan sepintas ini membantu seseorang pengguna itu berfikir lebih kreatif dan cepat memberi keputusan.

2.2.3 Membaca Intensif

Memang tidak dapat kita nafikan bahawa banyak bahan bacaan yang terdapat dalam laman web di internet. Untuk mendapat maklumat yang lebih berkesan, seseorang pengguna mestilah membaca artikel tersebut secara teliti kerana teknik bacaan intensif ini melibatkan telaah bahasa dan isi bagi sesuatu artikel yang kita kehendaki terutamanya dalam penguasaan berbahasa. Dalam bacaan intensif ini aspek yang dipentingkan adalah tentang ketelitian, pemahaman, kekritisan berfikir serta ketrampilan memahami idea yang diketengahkan.
Rajah 3 : Gambaran artikel di laman web boleh dibaca secara intensif

2.2.4 Membaca Ekstensif

Membaca secara ekstensif ini melibatkan tiga perkara iaitu membaca tinjauan ( survey reading ), membaca sekilas ( skimming ) dan membaca dangkal( supertical reading ). Teknik bacaan sebegini memerlukan pengguna membaca sebanyak mungkin teks dalam masa tertentu. Teknik bacaan ini sesuai bagi pengguna yang mempunyai pengertian dan pemahaman pada tahap yang rendah.

.

Rajah 4 : Sesuai dijadikan untuk dijadikan bahan bacaan ekstensif

2.2.5 Membaca Kritis.

Teknik bacaan secara kritis ini melibatkan penggalian lebih mendalam. Kegiatan bacaan seperti ini dilakukan secara bijaksana, penuh teliti, mendalam, evaluatif dan analitis. Justeru itu pengguna dapat mengetahui justifikasi seseorang penulis apabila mengutarakan sesuatu kenyataan. Teknik bacaan sebegini membolehkan pengguna mengkaji sesuatu perkara dan seterusnya menemukan alasan – alasan tertentu bagi sesuatu maklumat.

2.3 KEMAHIRAN MENDENGAR

Kemahiran mendengar merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan berlaku pada peringkat penerimaan. Kemahiran mendengar dikategorikan pada tiga peringkat iaitu peringkat awal, pertengahan dan maju. Pada peringkat awalnya pengguna akan mengecam, mengajuk dan memilih bunyi. Pada peringkat ini juga pengguna akan mengecam bunyi, melakukan arahan yang disuruh, kemudian bertindak terhadap soalan – soalan yang mudah dan seterusnya pengguna akan mengingat dan memadankan perkataan dan ayat mudah secara tepat. Bagi peringkat pertengahannya pula kita akan dapat mengecam, mengingat fakta dan butiran secara tepat dan teperinci. Pada peringkat ini juga kita akan mengenal informasi – informasi yang saintifik di samping dapat mengenal perhubungan orang yang berinteraksi dan mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap.

Di peringkat maju pula pengguna akan mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap dan boleh mentafsirkan maksud orang yang bercakap. Seandainya terdapat beberapa masalah di peringkat ini pengguna dapat mencari jalan untuk mengatasi masalah yang tersebut. Kemahiran mendengar ini boleh kita lihat daripada persidangan video dan sesi pengajaran menggunakan lintas langsung dan rakaman seperti mana yang dipratikkan oleh Universiti Putra Malaysia bagi program pengajian pendidikan jarak jauhnya yang dikenali sebagai ( LIP dan PERL ) di samping itu kita juga boleh melayari laman web ini di alamat : http://www.vod.upm.edu.my. Di laman ini kita akan mendapat pelbagai jenis informasi daripada rakaman langsung yang dibuat oleh pihak yang bertanggujawab.
Rajah 5 : Rakaman Dari Vod UPM sesuai bagi kemahiran mendengar

2.4 KEMAHIRAN LISAN

Memang tidak dapat kita nafikan bahawa kemahiran lisan merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh manusia. Apabila manusia itu telah menguasai kemahiran lisan maka mudah bagi seseorang itu melakukan pengkongsian maklumat di samping dapat melahirkan idea – idea yang boleh diguna pakai. Justeru itu kemahiran lisan juga memberi persediaan kepada penguasaan kemahiran berbahasa. Boleh dikatakan sekiranya seseorang itu dapat membina ayat secara lisan dengan betul ianya juga akan dapat membantu mereka menguasai kemahiran menulis ayat dengan baik dan menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemahiran lisan ini juga dapat melatih kita mendengar dan memahami pertuturan seseorang itu dengan lebih baik. Di samping itu ianya juga membolehkan kita berhubung dengan orang lain secara tepat untuk menyatakan kehendak, perasaan, pengalaman serta mengutarakan pendapat dan pandangan yang berkesan.

Selain daripada itu kemahiran ini juga membolehkan seseorang bertutur dengan ayat – ayat yang tersusun di samping dapat menggunakan perkataan – perkataan yang sesuai dengan perbendaharaan kata yang meluas. Apabila kemahiran lisan ini dapat dikuasai dengan cara yang mendalam maka ianya dapat mendorong seseorang itu untuk menguasai kemahiran bahasa yang lain selain daripada bahasa pertama iaitu bahasa ibunda dan seterusnya dapat menguasai kemahiran bahasa secara menyeluruh.

Penguasaan kemahiran lisan ini banyak memberi kebaikan kepada seseorang. Di antaranya ialah seseorang itu boleh bercakap dengan tenang dalam gaya yang betul, boleh berbincang dan berkomunikasi dengan baik dan kita juga boleh bertutur dalam nada, intonasi, tekanan yang baik. Selain daripada itu kita juga dapat mengemukakan pendapat secara bernas dan membuat sesuatu pengumuman tentang sesuatu perkara dengan jelas dan tepat dengan adanya keyakinan dan kepercayaan kepada diri.

Penguasaan kemahiran lisan yang baik mampu membuat seseorang insan itu dikenali dan dihormati ramai. Seseorang yang mempunyai kemahiran lisan yang baik akan bertutur dengan penuh adab sopan, tutur kata tersusun dengan rapi dan mudah difahami. Justeru itu ianya dapat memberi rangsangan dan sesuai dengan topik yang dibincangkan. Kemahiran lisan ini juga dapat memberi galakan pada percambahan idea – idea baru.

Salah satu laman yang memudahkan kita untuk bercakap secara langsung di ruang siber ialah dengan menggunakan program aplikasi yang dinamakan IRC ( Internet Relay Chat ). Melalui laman ini kita boleh bersembang dengan sesiapa sahaja selagi pengguna itu ada di atas talian. Begitu mudah, senang dan murah perbelanjaannya.

2.0 PENUTUP

Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa laman web mempunyai peranan yang penting dalam penguasaan berbahasa bersesuaian dengan beberapa kemahiran bahasa yang ada pada setiap individu itu. Penguasaan beberapa kemahiran seperti membaca, menulis, mendengar dan bertutur memudahkan seseorang pengguna itu untuk menguasai kemahiran berbahasa. Selain daripada itu pengguna juga boleh meningkatkan kemahiran berfikir, kemahiran bahasa dan kemahiran berkomunikasi.

Seterusnya kemunculan internet telah meluaskan penggunaan ICT dengan jaringan informasi bersepadu sehingga membolehkan diaplikasikan sebagai media komunikasi yang melibatkan teks, bunyi, grafik dan video. Fenomena ini secara langsung mempengaruhi dan mencabar kewibawaan dan kedudukan bahasa .

Pada pragmatiknya, situasi ini merupakan satu percubaan yang menarik dalam evolusi bahasa. Namun demikian manipulasi bahasa seumpama ini jika tidak dibendung mampu memudaratkan pengguna dan nilai bahasa itu sendiri. Amalan seperti ini akan menghasilkan ayat-ayat yang tidak gramatik kerana menyeleweng daripada hukum-hukum tatabahasa. Timbul juga perkembangan pemelatan kata-kata, kata-kata bersifat irama, istilah spesifik dan penggunaan simbol-simbol dengan tujuan untuk memeriahkan suasana perbualan, kemesraan dan peringkasan teks dalam berkomunikasi di peringkat maya.

Tidak hairanlah kerajaan menggalakkan kita menguasai bidang ICT ini. Mungkin pada suatu hari kelak pasti kita akan dapat menguasai beberapa bahasa yang terdapat di dalam dunia ini . Laman web memang berperanan dalam memberikan maklumat dan memudahkan pengguna mendapatkan pelbagai maklumat selain merujuk buku dan bahan bacaan. Ini bermakna bahan dan maklumat yang diperolehi boleh membantu dalam menguasai atau memahirkan penguasaan berbahasa.

BIBLIOGRAFI

Abdul Rashid Jamian & Arba’ie Sujud ( 2007 ). Integrasi Media : Pengajaran Bahasa Dan Sastera. Kuala Lumpur : Budiman Sdn.Bhd.

Arba’ie Sujud ( 2007 ). Bahasa Dalam Multimedia. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi : UPM Serdang.

Asha Kalbag ( 2001 ). Jaringan Sejagat – Peringkat Permulaan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2003 ). Buku Panduan My School Net : Alam Pendidikan Siber

Norhashim Abu Samah, Mazlan Youp & Rosalinda Alias ( 1996 ). Pengajaran Berbantukan Komputer. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Shaifol Bahary Sulaiman ( 2004 ). Teknologi Maklumat Untuk Institusi Perguruan. Kuala Lumpur : Federal Publication

ANDAIAN UTAMA DALAM TEORI BAHASA

1.0 PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Teori bahasa ialah teori dalam linguistik deskriptif yang memperkatakan ciri – ciri dan fakta – fakta tentang struktur bahasa sejagat yang ada di dalam semua bahasa manusia di dunia ini. Justeru itu ahli – ahli falsafah bahasa berminat tentang andaian utama dalam teori bahasa ini untuk menjadi batu pengukur kejituan huraian tentang bahasa mana sekalipun kerana manusia secara sedia jadi mempunyai kebolehan untuk berbahasa.

1.2 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kertas kerja ini ialah untuk membincangkan dan menjelaskan mengenai andaian utama dalam teori bahasa.

1.3 KAEDAH KAJIAN

Kaedah yang diguna pakai dalam kajian ini ialah dengan kaedah kepustakaan. Beberapa buah buku, majalah, jurnal dan artikel digunakan sebagai panduan

dan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini.

1.4 BATASAN KAJIAN

Kertas kerja ini terbatas kepada perbincangan mengenai andaian utama dalam teori bahasa.

1.5 DEFINISI KONSEP

1.5.1 ANDAIAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Baru ( 1989 : 39 ) andaian didefinisikan sebagai contoh atau misalan ( yang tidak semestinya merupakan suatu kenyataan ) yang dikemukakan untuk menjelaskan sesuatu hujah ( untuk dijadikan bandingan dll ).

1.5.2 UTAMA

Utama pula bermaksud ( yang ) penting sekali, ( yang ) terpenting. ( Kamus Dewan Edisi Baru , 1989 : 1449 )

1.5.3 DALAM

Kamus Dewan Edisi Baru ( 1989 : 245 ) menyatakan dalam bererti yang

berkaitan dengan atau terbatas kepada lingkungan sesuatu.

1.5.4 TEORI

Teori bermaksud pendapat ( bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya ) yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara dll. ( Kamus Dewan Edisi Baru , 1989 : 1341 )

1.5.5 BAHASA

Kamus Dewan Edisi Baru ( 1989 : 78 ) pula mendefinisikan bahasa sebagai sistem lambang – lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan atau kelompok manusia ( di antara seorang individu dengan individu yang lain dsb )

2.0 ANDAIAN UTAMA DALAM TEORI BAHASA

Andaian yang utama dalam teori bahasa mengikut ahli – ahli falsafah bahasa ialah bahawa manusia secara sedia jadi mempunyai kebolehan untuk berbahasa ( Hashim Musa , 1994 : 25 ). Kebolehan itu sebenarnya merupakan sifat akal. Ahli – ahli neurolinguistik yang mengkaji hubungan antara jenis – jenis penyakit afasia telah membuat kesimpulan bahawa pertempatan sifat berbahasa ini kebanyakkannya di hemisfera kiri otak iaitu di bahagian Wernick dan Broca. Kecederaan pada bahagian Wernick menimbulkan jenis afasia yang berkaitan dengan permaknaan dan kenahuan bahasa, manakala kecacatan pada bahagian Broca umumnya menimbulkan jenis afasia yang berkaitan dengan pengujaran bunyi dan penyusunan bunyi – bunyi.

Sifat berbahasa ialah suatu kecekapan mengolah alat perantaraan perhubungan yang dipanggil bahasa. Kecekapan mengolah itu menurut ahli – ahli falsafah bahasa ialah apa yang dipanggil sebagai nahu akal iaitu kecekapan untuk mengait dan menghubung secara paradigmatik dan secara sintagmatik akan makna – makna kontekstual dalam otak untuk membuat apa yang dipanggil sebagai ayat akal. Ayat akal ini tidak mempunyai apa – apa lambang atau simbol, tetapi merupakan imejan – imejan dalam otak. Jadi apa yang boleh dipanggil lambang dapat dikesan di dalam otak melalui alat – alat elektronik pengesan otak. Pengolahan ayat akal ini sebenarnya merupakan satu jenis proses berfikir.

Oleh sebab berfikir adalah sifat semua manusia yang normal maka nahu akal yang mengolah ayat akal dalam proses berfikir itu adalah sejagat sifatnya. Barangkali inilah perantaraan perhubungan yang dikatakan mempunyai kebolehan luar biasa untuk berhubung tanpa menggunakan lambang bunyi, kerana dalam bentuk bahasa akal ini terdapat kesamaan dan kesalingfahaman yang sejagat. Bahasa akal ini juga yang digunakan oleh seseorang manusia dalam perhubungan dengan dirinya sendiri semasa berfikir atau bermonolog dalaman.

Nahu akal dan bahasa akal ini dikatakan wujud pada bahagian Wernick otak manusia. Bahasa akal ini apabila hendak dikeluarkan, mula – mula disalurkan ke bahagian Broca sebagai wasiat dalam bentuk impulses untuk mengalami proses pengekodan iaitu memasukkannya ke dalam satu sistem susunan yang teratur sehingga bertukar menjadi apa yang dipanggil nahu linguistik dalaman. Rumus – rumus nahu dalaman inilah yang bertugas untuk membentuk ayat – ayat linguistik dalaman yang juga hadir di dalam bahagian broca ini.

Untuk menukar ayat – ayat linguistik dalaman ini kepada ayat – ayat fonologis luaran maka dikenakan pula satu lagi mekanisme nahu yang dinamakan rumus – rumus fonologi yang juga telah diinternalisasikan oleh bahagian Broca. Mekanisme fonologis ini yang bersifat sedia jadi tetapi tidak sejagat jugalah yang mengawal pergerakan organ – organ pertuturan yang digunakan untuk mengeluarkan ayat – ayat fonologis sehingga menjadi pertuturan atau ucapan bunyi bahasa yang sebenarnya. Ucapan bunyi bahasa yang sebenar ini bersifat partikularistik dan individualistik.

3.0 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Andaian yang utama dalam teori bahasa mengikut ahli – ahli falsafah bahasa menyatakan bahawa manusia secara sedia jadi mempunyai kebolehan untuk berbahasa membuktikan habitatnya terletak di dalam otak. ( Hashim Musa, 1994 : 25 ). Proses – proses pengeluaran bentuk – bentuk bahasa bagi andaian utama dalam teori bahasa ini dapat dirumuskan melalui tiga peringkat. Peringkat – peringkat tersebut adalah seperti berikut ( Hashim Musa, 1994 : 27 ).

Peringkat I : Bahasa akal yang dibentuk melalui nahu akal yang ada

secara innate dan sejagat di dalam bahagian Wernick.

Peringkat II : Bahasa linguistik dalaman yang dibentuk melalui nahu

linguistik dalam yang ada secara innate dan sejagat di

dalam bahagian Broca.

Peringkat III : Bahasa fonologis luaran yang bersifat luar dan

diterbitkan melalui organ ujaran manusia setelah

diterapkan rumus – rumus fonologi yang ada di dalam

bahagian Broca. Pada peringkat ini bahasa tidak lagi

bersifat sejagat tetapi berbeza antara satu

masyarakat bahasa dengan masyarakat bahasa yang

lain bahkan antara satu individu dengan individu yang

lain.